OTOANALİZÖRLER

Otoanalizörler, klinik biokimya laboratuarlarında her türlü analiz işlemlerini tam otomatik olarak bilgisayar kontrolü altında gerçekleştiren cihazlardır. Örnek alma, seyreltme, filtreleme, karıştırma, ısıtma ve renk belirlenmesi gibi elle yapılan analizlerin vakit alan prosedürlerini otomatikleştirir. Bütün işlemler mikroişlemcinin kontrolü altında gerçekleştirilir. Otoanalizör, bu prosedürleri, otomatik olarak, doğru ve hızlı bir şekilde yapar. Analiz hızı saatte 240 test olabilmektedir.
Çoğu örneklerde, belli bir renk gelişimi ve kimyasal bir reaksiyon meydana getirmek için örnekler, belirteçler, standartlar ile önceden belirlenmiş bir program ile kontrol altında karşılaştırılır. Sıvının optik yoğunluğunun sıvı konsantrasyonuna bağlı olarak ifade edilmesi bir kolorimetre içinde fotoelektrik olarak gerçekleştirilebilir. Kolorimetrenin çıkış değerleri hareketli bir grafik kağıdı üzerinde belirlenecektir. Daha sonra, kaydedilen örneklerin değerleri grafik üzerindeki bilgiler yardımıyla bilinen standartlar ile karşılaştırılır.
Basit bir otoanalizör, plastik tüpler, cam halkalar ve bağlantı elemanları ile birbirine bağlanmış modül olarak adlandırılan altı üniteden meydana gelir. Modüllerin sayı ve tipleri, sadece analitik sınırlamalar ile belirlenir. Diğer birtakım modüllere ihtiyaç duyulduğunda kolayca otoanalizör sistemine eklenebilir.
Otoanalizör ile glikoz, üre, ürik asit, kolestrol, trigliserit, albümin, total protein, billirubin, kreatin, kalsiyum, fosfor, ast(sgot), alt(sagt), alkalen fosfatoz, CPK, CDH, CGT, amilaz, IgG, IgA, IgM, transferrin C3C4, klorutr, demir testleri yapılabilir.
Otoanalizör bakımı, diğer çoğu analitik cihazda olduğu gibi, temizlik ve kalibrasyon ağırlıklıdır. Sistemde su veya deterjanla yıkama yoktur. Reaktifler arası ve numuneler arası kontaminasyonu önlemek için reaktif ve numune problarının iç ve dış yüzeyleri sürekli olarak invert ve hidrofob bir sıvı ile kaplanmıştır. Bu cihazlarda elektronik devre arızası pek görülmez. Çoğunlukla mekanik düzenlerin ayarlarının bozulması, örnek ve diğer sıvıların geçtiği ince kanalların tıkanması, cihaza yeterli bakım yapılmaması nedeniyle oluşan sorunlar şeklindedir.
Otoanalizör sisteminin her modülünün çalışma prensibi aşağıda özetlenmiştir:
1-Örnekleyici, otoanalizör sistemine belli bir sıralama ile örnekler, standartlar verir ve eriyikler hazırlar.
2-Pompa, manifold ile birlikte, örnekleri ve belirteçleri, belli oranlarda karıştırmak için kullanılır. Bu modül, söz konusu sıvıları, sistemin diğer modüllerine gerekli oranlarda verir. Manifold, pompanın üzerinde yer alır ve pompanın çalışması sırasında çeşitli sıvıları, belli oranlarda karıştırır ve sisteme doğru iletir.
3-Dializör, karışmış maddeleri örnek materyalinden seçici bir membran yardımıyla ayırır.
4-Isıtıcı, kimyasal reaksiyonu etkilemek için sıvıları devamlı olarak ısıtır. Renk gelişmesi, enzimsel olaylar, ısı ile yumuşatma hidroliz ve diğer prosedürler için kullanılabilir.
5-Kolorimetre, boru şeklindeki bir akış hücresine doğru akan sıvı akımının optik yoğunluğundaki değişmeleri belirler. Kolorimetre, optik yoğunlukların değerlerini kaydedici için, eşdeğer gerilim işaretlerine çevirir. Bir stabilizör ünitesi, kolorimetre lambası için sabit bir gerilim üretir.
6-Kaydedici, kolorimetreden gelen elektriksel işareti, hareketli bir çizelge üzerinde grafiğe çevirir.

ŞEKİL-9 Otoanalizör Cihazı Blok Diyagramı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir