Klinik Mühendislik Neden Oluşturulmalı

http://Klinikmuhendislik.com

1. BİOMEDİKAL İŞLETME İÇİN AMAÇLANAN İLKELER

1-a-Hastanede bulunan tüm tıbbi cihazların etiketlenmeleri, Cihazların bölümlere dağılımı ve toplam cihaz sayısı tespiti ile genel bir envanterin çıkarılması,
1-b-Hastane genelinde arıza kayıt prosedürü oluşturarak bölüme bildirilen tüm arızaları.Arıza bildirim formlarında ve bilgisayar ortamında kaydının tutulması,
1-c-Tüm bölümlere bilgilendirme panolarının konulması ve arıza bildirim prosedürünün oluşturulmasının sağlanması,
1-d-Yapılan envanter çalışmasında kalibrasyona ihtiyacı olan cihazların tespitinin yapılması ve uygun kalibrasyon takviminin oluşturulması,
1-e-Uygun dokümantasyon sisteminin oluşturulması.
1-f-Hastane bünyesinde kullanılan her çeşit tıbbi cihaz arızasına ilk müdahaleyi yapmak
1-g-Acil arızalara en kısa zamanda müdahale ederek hasta sağlığını güvence altına almak,
1-h-Hastanede mevcut veya yeni gelen cihazların dağılımını hastane idaresinin belirlemiş olduğu şekilde sağlamak.
1-ı-Cihazların periyodik kontrollerini yaparak kullanım ömürlerini uzatmak,
1-i-Kullanıcıları bilinçlendirerek kullanıcı kaynaklı arızaların en aza indirilmesini sağlamak.
1-j-Garanti kapsamında olan ve kit karşılığı olan cihazlar için ilgili firmalarıyla en hızlı şekilde iletişim kurarak arızalı cihazların en hızlı şekilde çalışır duruma getirilmesini sağlamak,
1-k-Hastane ihtiyacına göre yeni alınacak Biyomedikal cihazlar arasında en uygun olanın hastaneye kazandırılması için idareye bu konuda alternatifli firmalar ve cihazlar sunmak. Hastane Biyomedikal cihaz parkının aynı markalardan olmasının hastaneye sağlayacağı yararların neler olduğunu, yeni alınacak cihazların istenen özellikleri ne derece karşıladığı, yeni alınan cihazın garanti süreçleri ve garanti süreçlerindeki arızalarda cihazı satan distribütör firmanın servis kalite ve kabiliyetini araştırıp idareye sunmak. Alınan cihazın ömrü arızalanma ihtimallerini, ilk servis süresi yönünden avantajları dezavantajları, satın alındığında hastaneye kazandıracağı teknolojileri yönünden hastane idaresine danışmanlık yapmak görevleri arasındadır. Sonuçta idareye istenen çalışmayla ilgili ayrıntılı karşılaştırma ve raporlama sunulacaktır.

2. BİOMEDİKAL HİZMETLERİN YAPILMASI
2-a Biyomedikal hizmet gurubu, hastanenin hizmet alımları tarzında üçüncü kişi veya kuruluşlarla yapacağı sözleşmeler kapsamında yapılan işler ve getirilen cihazların sadece kontrolünden sorumludur. Bu işler ve cihazların arıza, tamir bakım ve periyodik kontrol-kalibrasyon hizmetleri ilgili işin yüklenicisinin sorumluluğundadır.
2-a-a Kit karşılığı olarak hastaneye yeni alınan cihazları kurulmasında hastaneyle ilgili alt yapı hizmeti vermek,
2-a-b Kit karşılığı olarak hastanede bulunan cihazları yer değiştirilmesi durumunda hastaneyle ilgili alt yapı hizmeti vermek,
2-a-c Bu cihazları getiren ve hastaneye kuran firmanın kullanıcılara yönelik verecek olduğu eğitimlere katılmak, gerekirse daha sonra ilgili firma bulunmadığı durumda kullanıcılara kullanımları hakkında danışmanlık vermek,
2-a-d Bu cihazların arızalanması durumunda ilgili firma ile iletişim kurmak cihazların onarımlarının ve kalibrasyonlarının en kısa zamanda yapılması için idare adına ilgili firmayı uyarmak,

2-b YÜKLENİCİ FİRMANIN HASTANE DEMİRBAŞINDA BULUNAN GARANTİ KAPSAMINDAKİ CİHAZLARLA İLGİLİ YAPMASI GEREKENLER
( Bu cihazların bakım onarım ve kalibrasyonları garanti süresi boyunca Distribütör firmaya aittir)
2-b-a Hastaneye yeni alınan garanti kapsamında olan cihazların kurulmasında hastaneyle ilgili alt yapı hizmeti vermek,
2-b-b Hastanede bulunan ve garanti süreleri devam eden cihazların yer değiştirilmesi durumunda hastaneyle ilgili alt yapı hizmeti vermek,
2-b-c Bu cihazları getiren ve hastaneye kuran firmanın kullanıcılara yönelik verecek olduğu eğitimlere katılmak,gerekirse daha sonra ilgili firma bulunmadığı durumda kullanıcılara kullanımları hakkında danışmanlık vermek,
2-b-d Garanti kapsamında olan cihazların Klinik Mühendislik ile yapılan sözleşme süresi içerisinde garantilerinin dolması durumunda bu cihazların bakım onarım ve kalibrasyonları
( 2-c -) maddesindeki hükümlere tabidir.

2-c-KLİNİK MÜHENDİSLİĞİNİN HASTANE ENVANTERİNDE OLAN VE GARANTİ SÜRELERİ DOLMUŞ OLAN CİHAZLARLA İLGİLİ YAPMASI GEREKENLER
2-c-a-Halen hastane envanterinde bulunan ve fiilen hizmet veren ancak miadını doldurmuş yedek parça üretimi ve teknik hizmetinin durmuş olan cihazların maksimum seviyede kullanılabilmesi için Klinik Mühendislik tüm işlemleri bilgi ve tecrübesini kullanarak cihazı çalıştırmaya gayret gösterir. Cihazın çalıştırılamaması ve ekonomik ömrünü doldurmuş olması durumunda karar verilebilmesi için Klinik Mühendislik cihaz hakkında hem kendi raporunu hem de cihazın distribütör firmasından alacağı raporu birlikte idareye verecektir.
2-c-b- Halen Distribütör firmalar tarafından bakım onarım ve kalibrasyon hizmeti verilen cihazların bakım onarım ve kalibrasyonları yapar.
2-c-c- Klinik Mühendislik cihazlara ait parça değişmesi gereken durumlarda orijinal yedek parça kullanır.Ancak orijinal yedek parçanın,temininin uzun zaman alacak olması ve pratik olmaması durumunda bu parça temin edilinceye kadar idarenin de onayını alarak Cihaza muadil parça kullanılabilir veya mevcut parçayı dışarıda tamir ettirebilir. Dışarıdan alınması gereken malzeme veya niteliği gereği uzmanlık gerektiren veya malzeme ile beraberinde işçilik gerektiren veya yetkili servis müdahalesi gerektiren durumlarda hastane idaresine yazılı bildirir. Bu yazılı bildirimde malzemenin cinsi ve miktarı, işin tanımı ve özelliği ve yetkili servis veya uzman personel gerekliliği bilgileri yer alır.
2-c-d- Klinik Mühendislik hastanede bulunan ve çok sık parça arızası veren ve aynı zamanda parçalarının temini zaman alan cihazların yedek parçalarını ve aksesuarları için idareden yedek parça stoku talep edebilir.
2-c-e- Klinik Mühendislik hastanede bulunan cihazların otomasyon sistemine bağlanabilmesi için gerek yetkili firma gerekse idare ile sürekli olarak iletişime geçerek raporlar hazırlar.

2-d KLİNİK MÜHENDİSLİĞİNİN ÖZEL ÖNEME SAHİP CİHAZLARDA YAPMASI GEREKENLER
Listede belirtilen ve Özel öneme sahip olduğu düşünülen cihazlarda Klinik Mühendislik Distribütör firma ile bakım onarım ve kalibrasyon sözleşmesi yapacak bu cihazların bakım onarımı ve kalibrasyonlarını Klinik Mühendislik gözetiminde distribütör firmaya yaptıracaktır. Sözleşmeler idarenin onayına sunulacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir