ELEKTROFOREZ CİHAZI

Cihaz, protein ve enzimlerin ayrılmasında görevlidir. Sistem hacmi, düzgün olarak numunelere jel dağılımını, ısı, zaman ve reaksiyon oluşumlarını ve de hızlı sonuç almayı kontrol eder. Her numune kabına numuneler konur, reaksiyon şişesi ve rep jeli yerleştirilir. Bütün bu işlemler 20 dk. İçinde gerçekleştirilir. 12 adet CK, LD, alkalin, fosfat izoenzimleri, serum proteinler, lipoprotein, HDL kollesterol, hemoglobin ve CK izoformlarının analizlerini gerçekleştirir.
Elektroforezin çalışma ilkesi;
Molekül ağırlığı ve molekülde bulunun elektrik enerjisinin jel içinde bir yükten diğerine giderken kattettiği mesafe farklılıklarını ele almaktadır. Elektroforezde kat edilen mesafe, net yük ile doğru; molekül büyüklüğü ve elektroforetik ortamın viskozitesi ile ters orantılıdır.
Elektroforez için dört şeye ihtiyaç vardır:
• İyonların hareket edebilegi uygun bir ortam (destek ortamı)
• Uygun pH’da bir tampon çözelti
• Elektriksel alanı oluşturmak için doğru akım sağlayacak güç kaynağı
• Birbirinden ayrılan bantları kantitatif olarak değerlendirebilen dansitometre.
Elektroforetik destek ortamı, elektrot bölmeleri arasına yerleştirilir. Destek ortam, tamponla doğrudan veya fitiller aracılığı ile ilişkilendirilir. Her iki tampon tankında elektrot yer alır ve bu elektrotlar güç kaynağına bağlanmak sureti ile devre tamamlanır. Dansitometri absorbans ölçümüdür ve destek ortamdaki boyanın absorbansını ölçer. Dansitometrenin temel bileşenlerini ; ışık kaynağı,monokromatör ,tüm plağın taranması için hareketli bir taşıyıcı , optik sistem ve fotodedektör oluşturur.
Fotodedektörle saptanan sinyaller , numunenin konsantrasyonuyla orantılı olan , destek ortamdaki boyanın absorbansıyla ilişkilidir. Destek ortam sabit bir hızla ışık demetinden geçilir ve farklı noktalardan alınan çoklu dansite okumalarının sunduğu bir grafik oluşur.
Elektroforez çeşitleri:
• Poliakrilamid jel elektroforez
• Agaroz jel elektroforez
• Değişken alanlı jel elektroforez
• İzoelektrik odaklama
• İki boyutlu elektroforez
• Kılcal (kapiller)elektroforez
• İmmünfiksasyon elektroforez
• İmmüno elektroforez
Elektroforez kullanım amacı
Elektroforez , patolojik durumların tamınlanmasında ve takibinde sıklıkla kullanılır. Serumda, dokuda, hemoglobinde ve idrarda, patolojik durumlar sonucunda ortaya çıkan normal olmayan proteinlerin varlığını, normal proteinlerin yokluğunu veya tedavi sırasında hastalığın seyrini izlemek amacıyla kullanılır.
Son yıllarda proteomiks teknolojisinin, en önemli yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Bu yöntem ile protein miktarlarındaki çok küçük değişikliklerin dahi analizi yapılabilmektedir. Böylece, patolojik durumlarda ortaya çıkan yeni proteinler kolaylıkla tanımlanabilmektedir. Otomatize edilmiş olması nedeniyle, başta kimya, farmakoloji, biyokimya , toksikoloji , adli tıp bilimlerini kapsayan çeşitli bilimsel alanlarda pratik ve uygun bir biçimde kullanılmaktadır.
Elektroforez kullanım alanları:
• Saflaştırma Saflık kontrolü
• Molekül ağırlığı saptama Kalıtsal ve kalıtsal olmayan hastalık saptama
• Enzim izoenzimlerinin saptanması (tanısal amaçlı , populasyon çalışması için , adli tipta)
• İmmünolojik ve moleküler biyoloji
Elektroforez Aygıtlarında İki Temel Eşitlik Önem Taşır

1-Ohm yasasına göre ,elektrik alanı,akım ile direncin çarpımına eşittir.Elektroforez aygıtında oluşan direncin hemen hemen tamamı jel tarafından oluşturulur.Direnç, akımın geçtiği bölgenin alanının ve kullanılan tamponun iyonik kuvveti ile ters
orantılıdır.Belli bir akım için,jelin kalınlığının veya tamponun miktarının ve iyonik kuvvetinin azalması direnci arttırır;böylece jel boyunca oluşan voltaj derecelenmesi ve jele uygulanmış molekülün elektroforetik göç hızı artar.
2-Sistemin ürettiği güç direnç ile akımın karesinin çarpımına eşittir.Üretilen güç ısı şeklinde ortaya çıkar ve elektoforez aygıtı,jelin sıcaklığını artırmaksızın ancak belli miktarda gücü dağıtabilir.Bu nedenle voltajın üst sınırı genellikle elektroforez aygıtının ısıyı dağıtma yeteneğine bağlıdır.

Elektroforez tamamlandıktan sonra, destek ortam boya ile Muamele edilerek ayrılmı fraksiyonlarıni dentifikasyonu sağlanır.Boyanmı destek ortam dansitometride okunur.
Dansitometri absorbans ölçümüdür ve destek ortamdaki boyanın absorbansını ölçer.Dansitometrenin temel bileşenlerini; ışık kaynağı, mono kromatör, tüm plağın taranması için hareketli bir taşıyıcı, optik sistem ve fotodetektör oluşturur.Fotodetektörle saptanan sinyaller, numunenin konsantrasyonuyla orantılı olan, destek ortamdaki boyanın absorbansıyla ilişkilidir.Destek ortam sabit bir hızla ışık demetinden geçirilir ve farklı noktalardan alınan çoklu dansite okumalarının sunduğu bir grafik oluşur.

Elektroforez cihazında örnek yüklemesi tamamlandıktan sonra aplikatör uçları otomatik olara yıkama yapar.Aplikatörler, manyetik sistemler tarafından otomatik olarak kontrol edilir.Uygulama zamanı, sayısı ve türü istenilen şekilde programlanabilir.Farklı deney fazlası arasında, mekanik kollar otomatik olarak ve manyetik sistemle kontrol edilir.İşem sonucunda jel dansitometre bölümüne gönderilir, okuması sağlandıktan sonra grafik bilgisayar ekranında görüntülenir.

• Tam otomatik elektroforez cihazları ile;
• Serum protein elektroforezi
• İdrar protein elektroforezi
• B1-b2 protein elektroforezi
• İmmunofiksasyon elektroforezi
• Pentavalent immünofiksasyon
• Bence-jones immünofiksasyon
• Yüksek çözünürlük protein elektroforezi Testleri yapılabilmektedir.
• Hemoglobin elektroforezi
• Lipoprotein elektroforezi
• LDH izoenzim elektroforezi
• Alkali fosfat izoenzin elektroforezi
• CK izoenzim elektroforezi

Her test için kullanılan kitler birbirlerinden farklıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir